MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

05/09/2018 - שעות הפעילות בחג

במהלך ימי החג יחולו שינויים בשעות הפעילות בסניפים וביחידות הבנק הבינלאומי.

לפרטים נוספים

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

בהתאם לרפורמה בקרנות הסל – להלן הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות:

לפרטים נוספים

14/06/2018 - עבודות תשתית 5.8.18

ביצוע עבודות תשתית באתר הבנק ובאפליקציה ב- 5.8.18

לפרטים נוספים

26/04/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מתן הטבות לאנשים עם מוגבלות היכולים להפקיד בחשבון קצבה חודשית

לפרטים נוספים

08/02/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית בעניין עמלות תעריפון יחיד/עסק קטן-ת"צ 63162-02-15

בהתאם פסק הדין של בית המשפט הנכבד מיום 30.01.18, מצורפים המסמכים הבאים

לפרטים נוספים