MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

23/11/2017 - שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

החל מיום ה', 23/11/2017 יופץ לציבור שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪. 
השטרות החדשים יהיו בשימוש במקביל לשטרות הקיימים לתקופת מעבר של מספר שנים במהלכה תתאפשר החלפת השטרות הקיימים בשטרות החדשים באופן הדרגתי ומבוקר ע"י בנק ישראל.
עיקרי השינויים בשטרות החדשים:

על השטר החדש בעריך 100 ₪ יופיע דיוקנה של לאה גולדברג, צבע השטר השתנה וכעת צבעו כתום
על השטר החדש בעריך 20 ₪ יופיע דיוקנה של רחל המשוררת, צבע השטר השתנה וכעת צבעו אדום

בשטרות החדשים הושם דגש מיוחד על נושא הנגישות לעיוורים ובעלי לקויות ראייה ושולבו סימני ביטחון מתקדמים למניעת זיופים.

לצפייה בהודעה של בנק ישראל בנושא ופרטי השטרות החדשים ותמונותיהם

לצפייה בהסבר על סימני הביטחון בשטרות החדשים

חזרה לחדשות