MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

18/09/2018 - פעילות מסחר ביום כיפור

הננו להודיעכם כי לרגל ערב יום כיפור ויום כיפור החלים בימים ג' וד' ה- 18-19.09.18, אתר האינטרנט של הבנק ומערכת הדוכיפת ייסגרו  למסחר בחו"ל החל מיום ג' בשעה 12:00.
אתר האינטרנט והדוכיפת יהיו סגורים למסחר בחו"ל ביום ד', במשך כל היום.
המסחר באמצעות אתר האינטרנט והדוכיפת יתחדש ביום ה' ה- 20.09.18.

הרינו להפנות את תשומת ליבך כי אירועים בחיי ניירות ערך עלולים לגרום לשינוי בכמות ניירות הערך המופקדים בחשבונך ועל כן הינך נדרש לוודא שהוראות לביצוע פעולות בניירות ערך, לרבות הוראות מתמשכות הניתנות על ידך, יהיו תואמות לכמות ניירות הערך בהתאם לאירוע הרלוונטי. כמו כן, תשומת לב כי היתרות הינן נכון ליום האתמול, בהתאמה, ואינן סופיות.

חזרה לחדשות