MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

26/04/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מתן הטבות לאנשים עם מוגבלות היכולים להפקיד בחשבון קצבה חודשית.

בהתאם פסק דין של בית המשפט הנכבד מיום 19.04.18, מצורף המסמך הבא:

 

ת"צ 44543-06-16  

 

חזרה לחדשות