MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

20/09/2018 - הבינלאומי החליט על מיזוג בנק אוצר החייל לבינלאומי

המיזוג יעשה בדומה למיזוג המוצלח של פאגי לרבות שימור מותג אוצר החייל, מערך הסניפים ועובדי הסניפים ויתרום ליעילות קבוצת הבינלאומי

לפרטים נוספים

17/07/2018 - הודעה למחזיקי כרטיס ויזה כ.א.ל ולמחזיקי כרטיסי דיינרס

הודעה למחזיקי כרטיס ויזה כ.א.ל ולמחזיקי כרטיסי דיינרס

לפרטים נוספים

28/05/2018 - רווח נקי של 137 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2018

רווח נקי של 137 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2018

לפרטים נוספים

06/03/2018 - גידול של 30% ברווח הנקי בשנת 2017 ל-678 מיליון ש"ח

גידול של 30% ברווח הנקי בשנת 2017 ל-678 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים

14/01/2018 - הבינלאומי רוכש את מניות "חבר" באוצר החייל

לקראת תום תקופת אופציית המכר שנתן הבינלאומי ל"חבר" משרתי הקבע והגמלאים בע"מ שתפקע ב-17 לפברואר השנה, הודיע הבינלאומי כי הוא מתכוון להציע לרכוש את כל מניות אוצר החייל מאת כלל בעלי מניות המיעוט באוצר החייל בתנאי האופציה, ו"חבר" הודיע לבינלאומי כי החליט שיענה להצעה שתוצע כאמור.

לפרטים נוספים