MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

17/07/2018 - הודעה למחזיקי כרטיס ויזה כ.א.ל ולמחזיקי כרטיסי דיינרס

הודעה למחזיקי כרטיס ויזה כ.א.ל ולמחזיקי כרטיסי דיינרס

לפרטים נוספים

28/05/2018 - רווח נקי של 137 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2018

רווח נקי של 137 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2018

לפרטים נוספים

06/03/2018 - גידול של 30% ברווח הנקי בשנת 2017 ל-678 מיליון ש"ח

גידול של 30% ברווח הנקי בשנת 2017 ל-678 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים

14/01/2018 - הבינלאומי רוכש את מניות "חבר" באוצר החייל

לקראת תום תקופת אופציית המכר שנתן הבינלאומי ל"חבר" משרתי הקבע והגמלאים בע"מ שתפקע ב-17 לפברואר השנה, הודיע הבינלאומי כי הוא מתכוון להציע לרכוש את כל מניות אוצר החייל מאת כלל בעלי מניות המיעוט באוצר החייל בתנאי האופציה, ו"חבר" הודיע לבינלאומי כי החליט שיענה להצעה שתוצע כאמור.

לפרטים נוספים

15/11/2017 - גידול של 58.6% ברווח הנקי ברבעון השלישי של השנה ל- 203 מיליון ש"ח

גידול של 58.6% ברווח הנקי ברבעון השלישי של השנה ל- 203 מיליון ש"ח

לפרטים נוספים