MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הטבות פתיחת חשבון לחברי מועדון הוט

הבינלאומי פותח לכם עולם של הטבות

Web Content Viewer
 • פתח חשבון בבינלאומי ותיהנה ממענק והטבות בשווי כולל של מעל 5,600 ₪:


  מענק כספי במתנה בסך 2,100  ₪ (שיופקד ישירות לחשבונך)


  או

  הלוואה בגובה של עד 30,000 ₪ ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד 18 חודשים

  או

  מסגרת משיכת יתר בגובה של עד 10,000 ₪ ללא ריבית לשנה


  לבעלי חשבון עו"ש ינתנו גם פטורים והטבות עו"ש של מעל 3,500 ₪:
  • פטור מתשלום עמלות פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר*
  • פטור מדמי כרטיס ישראכרט-הוֹט** 
  • עד 6 פנקסי שיקים לשנה - חינם
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי
  • פטור מעמלת חליפין בגין 2 רכישות מט"ח בשנה קלנדרית (עד לסך של $2,000 לכל רכישה)***
  • הטבות בריבית על פקדונות 
   


  בני זוג זכאים לנצל פעם אחת בלבד את ההטבות, במשותף או ע"י אחד מהם.


  * עד למכסת פעולות כמפורט במסמכי ההצטרפות למבצע.
  ** כפוף לתנאי חב' האשראי
  *** יינתן בהחזר עמלה בחודש שלאחר ביצוע הרכישה, ללא צורך בפנייה מהלקוח.


Web Content Viewer