MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

חשבון לעובדי הייטק

משתלם לכם לפתוח חשבון בבינלאומי

Web Content Viewer
 • הטבות ללקוחות חדשים

  פטור ל- 3 שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי).(1)
  וגם
  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של 10,000 ש"ח לתקופה של שנה.

 • הטבות מועדפות  ללקוחות חדשים וקיימים

  מסגרת משיכת יתר של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ש"ח (הנמוך מבניהם) בריבית של P+1.5% לשנה.(2)

  • פנקסי שיקים חינם
   5  פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע.(3)
  • כרטיס אשראי עם פטור מדמי שימוש
   פטור מדמי שימוש למשך 3 שנים בכרטיס אשראי  Private Banking  המקנה 2 כניסות חינם לטרקלין דן בנתב"ג (4)
   ומגוון רחב של הטבות נוספות בבתי-עסק.(5)
  • הטבות במטבע חוץ:
   פטור מעמלת חליפין מט"י- מט"ח.
   פטור מהעברות מט"ח לחו"ל מחו"ל.
   הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח -5 פרומיל.
  • הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש.(6)
   סכום הלוואה: עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ש"ח (הנמוך מבניהם).
   תקופת ההחזר: עד 60 חודשים. בתשלומי קרן וריבית שוטפים.
   שיעור הריבית: החל מ-P+0.2% לשנה.
  • הלוואה לכל מטרה (למעט לדיור):
   הלוואה למגוון מטרות בריבית אטרקטיבית במיוחד למעבירי משכורת.
   סכום ההלוואה: עד 150,000 ש"ח או עד 5 משכורות - הנמוך מבינהם.
   תקופת ההחזר: עד 60 חודשים. בתשלומי קרן וריבית שוטפים.
   שיעור הריבית: החל מ-P+0.50% לשנה.

  פרטים מלאים על מגוון ההטבות ניתן לקבל בסניפי הבינלאומי או במוקד הבינלאומי Call בטלפון: 2354

   

  (1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
  (2) ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.
  (3) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי on-line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.
  (4) מימוש ההטבה יהיה באמצעות הורדת קוד קופון באפליקציה הסלולרית או באתר ישראכרט שכתובתו
  www.isracard.co.il
  (5) ההטבה בכרטיסי אשראי ותקופתה נקבעות ע"י חברות כרטיסי האשראי וכפופות להחלטתה, לרבות סוגי הכרטיסים להם תינתן ההטבה.
  (6) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח א הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שעבוד לטובת הבנק.

Web Content Viewer