MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חוק סליקה אלקטרונית

Web Content Viewer
 • מהו חוק הסליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, ואיך הוא מסייע לי?

  החוק מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית, באמצעות עצירת השיקים בבנק המציג (הבנק הגובה) והעברה של צילומי השיקים לבנק הנמשך, כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק המציג לבנק של כותב השיק.  לאור עצירת השיק בבנק המציג נקרא התהליך גם "עיצור שיקים".
  בזכות החוק לקוחות יכולים להפקיד שיקים באמצעות האפליקציה בסלולר, ללא צורך בהגעה לסניף.

  מדוע נוצר התהליך של עיצור שיקים/הדמיית שיקים?

  השימוש בשיקים תופס נפח משמעותי מאמצעי התשלום בארץ. התהליך החדש משדרג את תהליכי הסליקה תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, ובכך תהליך סליקת השיקים הופך יעיל יותר הן לבנקים והן ללקוחות.

  האם התהליך החדש כולל את כלל השיקים ואת כלל הבנקים?

  התהליך החדש כולל את כל השיקים הנקובים בשקלים חדשים, ומשוכים על כל הבנקים בארץ .

  כיצד התהליך של עיצור שיקים משפיע עליי?

  כאשר תקבל שיק תוכל להמשיך להפקידו בסניף או בעמדות להפקדת שיקים, אך גם תוכל להפקיד  שיקים באמצעות האפליקציה של הבנק,

  (למעט שיקים המשוכים על בנקים ברשות הפלשתינאית). במקרה שתפקיד שיק והשיק יחזור – גם אם ההפקדה בוצעה בבנק, לא תקבל את השיק בחזרה.

  במקום זאת יעמדו בפניך החלופות הבאות:
  לבקש מהבנק להפקיד את השיק בשנית, אם לא קיימת מניעה לכך.
  לפנות לאדם שנתן לך את השיק לקבלת תשלום חלופי.
  לבקש מהבנק מסמך הנקרא "פלט שיק ממוחשב" או להפיק פלט כאמור באמצעות אתר האינטרנט  של הבנק. לאחר קבלת הפלט לא תוכל להפקיד את השיק בשנית או להעבירו לצד שלישי.

  מהו פלט שיק ממוחשב?

  פלט שיק ממוחשב מהווה חלופה לשיק שסורב ולא ניתן להציגו בשנית, או שהלקוח אינו מעוניין להציגו בשנית.

  הפלט כולל את תמונת השיק ואת סיבות ההחזרה, וניתן להפיקו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובכל אחד מסניפי הבנק.

  הפלט ייחשב לשיק, למעט לעניין האפשרות להצגתו בשנית, ויהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנו בכל הליך משפטי.