MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הבינלאומי ב- SMS

עדכונים מחשבונך באמצעות הודעות SMS לטלפון הסלולרי

Web Content Viewer
 • שירות הבינאלומי ב- sms מאפשר לך לקבל מידע עדכני וזמין

  על חשבונך באמצעות קבלת הודעות שבועיות או התראות עפ"י קרטריונים שונים ישירות לטלפון הסלולארי.


  למה כדאי להצטרף לשירות :

  • אתה קובע אילו עדכונים תקבל
  • אתה קובע את השעה הרצויה להתחלת שידור ההודעה

  • היכולת להיות מעודכן בכל מקום: בדרך לעבודה, בחדר הכושר, במסעדה וכו' 
  • היכולת לדעת הכל בזמן אמת ולהגיב במהירות שיא לכל עדכון

  הודעות שניתן לקבל:

  הודעות בגין אחד או יותר מהקרטריונים הבאים, כאשר הפעולה האמורה מתבצעת:

  • יתרת זכות גבוהה מסכום 
  • יתרת חובה גבוהה מסכום
  • תנועת זכות גבוהה 
  • תנועת חובה גבוהה מהסכום 

  סוג המידע שניתן לקבל:
  הודעות לפי סוג מידע בתדירות שבועית, מידי יום ראשון בהתאם לבחירת השעה הרצויה ע"י הלקוח:

  • יתרה + 4 פעולות 
  • שערוך פח"ק, פקדונות ותוכניות חיסכון 
  • יתרה + 10 פעולות 
  • שערוך תיק ני"ע 
  • חיוב קרוב בכרטיס אשראי 

   
  הצטרפות לשירות

  ניתן להצטרף לשירות באמצעות הסניף.

  מנויי הבינלאומי און-ליין, ברמת שירות המאפשרת ביצוע פעולות, יכולים להצטרף באמצעות אתר הבנק.


  להצטרפות לשירות >

   

  עדכון הגדרות

  ניתן לבטל / לעדכן הגדרות לשירות (מספרי טלפון, קריטריונים וכו') בכל עת.
  מנויי הבינלאומי און-ליין, ברמת שירות המתאימה לביצוע פעולות, יכולים לשנות את סוגי המידע המוקרנים באמצעות אתר הבנק.  עלות השירות

  השירות  כרוך בדמי מנוי, כמפורט בתעריפון עמלות הבנק.


  * השירות ניתן ללקוחות כל החברות הסלולאריות הפועלות בישראל.

  * שירות ניתן בשפה העברית או אנגלית ( מותנה בבחירת הלקוח).


Web Content Viewer