MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הבינלאומי Call

קבלת מידע מעודכן וביצוע פעולות בנקאיות בטלפון

Web Content Viewer

 • במוקד הבינלאומי Call  תוכלו לבצע מגוון פעולות בנקאיות באמצעות בנקאים מקצועיים ומיומנים:


  פקדונות

  • הפקדה לכל סוגי הפקדונות בשקלים לרבות צמודי מט"ח
  • משיכה במועד החידוש
  • משיכה שלא במועד החידוש (שבירה)
  • מתן הוראה לפירעון בתחנת יציאה ו/או בתום תקופה


  תוכניות חיסכון

  • הפקדה חד פעמית ובהוראת קבע

  • הקפאה וחידוש הוראות קבע
  • שינוי סכום/מועד חיוב הוראת קבע

  • מתן הוראה לפירעון בתחנת יציאה ו/או בתום תקופה


  שיקים

  • הזמנת פנקסי שיקים פרטיים במטבע ישראלי
  • עידכון כתובת ו/או טלפון שמופיעים על גבי פנקסי השיקים
  • ביטול שיק/ביטול הוראת ביטול שיק


  ניירות ערך

  • העברת הוראות בני"ע הנסחרים בבורסת ת"א (כולל רכישת ני"ע בהנפקה)
  • הקמה/שינוי/ביטול של הוראות קבע לקרנות נאמנות
  • העברת הוראות במעו"ף, לרבות כתיבת מעו"ף

  • העברת הוראות בני"ע זרים הנסחרים בבורסאות ארה"ב ואירופה
  • מתן ייעוץ השקעות ע"י יועץ (בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון)


  מטבע חוץ

  • המרות/רכישות מט"ח


  הלוואות
  מוקד אשראי ישיר בבינלאומי Call נותן לך מגוון פתרונות אשראי בשיחת טלפון אחת. למידע נוסף חייג 5120*

  • הקמה/פירעון של הלוואת "אשראי ישיר"


  כרטיסי חיוב

  • הזמנת כרטיס אשראי חדש
  • הזמנת כרטיס אשראי חלופי
  • הזמנת סניפומט


  פעולות בחשבון

  • הצטרפות למסלולי עמלות עו"ש

  • שינוי כתובת למשלוח דואר ו/או שינוי מספר טלפון

  • העברות בשקלים למוטבים שהוגדרו מראש

  • העברות בשקלים בין שני חשבונות בבנק שיש להם זהות בין הבעלים (ניתן לבצע בין הבינלאומי לפאג"י)

  • העברה בשקלים לחשבונות אקראיים (בהתאם לרמת הרשאה מתאימה בחשבון)

  • הקמה/עידכון/ביטול הוראות קבע להעברה מחשבון לחשבון

  • אחזור קוד טלפוני לבינלאומי Call  באפשרותך לבצע מגוון פעולות גם באמצעות מענה ממוחשב הפועל 24 שעות ביממה. 

Web Content Viewer