MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חשבון ירוק

Web Content Viewer
 • חדש בבינלאומי "חשבון הירוק"- חשבון דיגיטלי  ללא עמלות עו"ש עם החזרים יחסיים בעמלות ני"ע ומט"ח 

  עוברים עוד היום לבצע פעולות באמצעים הישירים ומרוויחים בגדול -חוסכים זמן ,שומרים על איכות הסביבה ומקבלים פטור והחזרים בעמלות.

   

  להלן ריכוז ההטבות:


  1. פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר, וכן מתשלום עמלת מינימום חודשית בחשבון עו"ש במטבע ישראלי.
  2. פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולארי (SMS).
  3. החזר עמלות בגובה 20% על העמלות בגין פעילות בניירות ערך ומט”ח:[1]
      3.1. עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף).
      3.2. מניות ואגרות חוב (למעט עמלה בגין פדיון).
      3.3. מלווה קצר מועד (למעט עמלה בגין פדיון).
      3.4. עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך בחוץ לארץ - מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות (למעט עמלה בגין פדיון).
      3.5. עמלת חליפין מט"י-מט"ח 

  4. תעריפי עמלות מופחתים בהתאם לתעריפון הבנק לפעילות בערוצים הישירים.

   

  מרוויחים זמן יקר וחוסכים עמידה בתור

   

  את הפעילות הבנקאית, ניתן יהיה לבצע באמצעות מגוון הערוצים הישירים שעומדים לרשותכם (אינטרנט, אפליקציה סלולרית, עמדות לשירות עצמי  - להפקדת שיקים ולהפקדת מזומן, תיבות שירות בבנקים שבקבוצה, סניפומט וכל מכשיר אוטומטי אחר) – 

  • הפקדת שיקים בשקלים;
  • משיכת מזומן בשקלים, אירו ודולר ארה"ב;
  • העברת בש"ח (למעט העברות זה"ב);
  • ביצוע תשלומי שובר באינטרנט או באמצעות תיבת שירות;
  • הזמנת פנקסי שיקים;
  • קניה, מכירה, כתיבה של ני"ע הנסחרים בבורה בת"א, כולל מניות קרנות נאמנות, אג"ח אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים מעו"ף, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות;
  • קניה ומכירה של ני"ע בחו"ל, כולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ואופציות, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות;
  • רכישת ומכירת מט"ח כנגד מט"י;
  • העברות מט"ח;
  • הפקדה לפיקדונות ותוכניות חיסכון, הפקדה להוראת קבע לחיסכון, מכירת פח"ק, ביטוח חידוש לפיקדונות, לא כולל שבירה של פיקדונות ותוכניות חיסכון;
  • הוצאת תדפיס חשבון

  מרוויחים בשמירה על הסביבה

   

  כחלק מהמגמה העולמית בנושא שמירה על סביבה ירוקה יותר, החשבון הירוק הינו חשבון “ללא נייר”, בו נהנים משירות דואר אונליין ומקבלים את הדואר מהבנק ישירות לתיבת דואר מאובטחת באתר במקום בדואר. 

   

   

  ההצטרפות לחשבון זה מתאפשרת גם באתר האינטרנט.

  התנאים המלאים מפורטים במסמכי הבנק ובעמוד ההצטרפות באתר. 

   

   

   

  להצטרפות באינטרנט לחשבון הירוק >>

   

   

   

   

   

Web Content Viewer