MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

בנקאות בטוחה

Web Content Viewer

מטרת הבינלאומי היא שמירה על סודיות ואמינות המידע שלך תוך שימוש שוטף בערוצים הדיגיטליים של הבנק.


מתן השירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת, לרבות ערוצי תקשורת שאינם מוצפנים,  כרוך  בסיכונים שונים, לרבות חדירה למערכות המחשב לשם גניבת מידע, השתלטות על המערכות של הבנק, הקמת אתרים מתחזים, הונאה מקוונת, התחזות לבעלי החשבון, גניבת פרטי זיהוי, פעילות בשם בעלי החשבון, חשיפת מידע ועוד. 


הבנק משקיע את המירב באמצעים שונים  לצמצום הסיכונים האמורים. בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון להכיר את הסיכונים הגלומים בשירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת ואת האמצעים הנדרשים על מנת להגן מפני סיכונים אלו, ולפעול לצמצומם, ובין היתר לפעול על פי הנחיות הבנק.

Web Content Viewer


Web Content Viewer
Web Content Viewer