MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקדונות ארץ ישראל

לרשותכם מידע אודות אפיקי ההשקעה השונים:

Web Content Viewer
 • ארבל - פיקדון ברירת ריבית 

  פיקדון ברירת ריבית לשנה הנותן בסוף התקופה את הגבוה מבין 2 מסלולים: ריבית משתנה או ריבית קבועה. הפיקדון מאפשר ליהנות מהמסלול שהיה הריווחי ביותר בתום התקופה. מינימום הפקדה 25,000 ש"ח.


  להפקדה באתר >>

 • ירדן - חיסכון ברירה שקל מדד

  חסכון המבטיח לחוסך, בתום תקופת הפיקדון, את הגבוה מבין: סכום ההפקדה כשהוא צמוד למדד או סכום ההפקדה בתוספת ריבית שקלית.


  להפקדה באתר>>

 • כנרת - חיסכון שקלי עם ריבית מדורגת עולה

  פיקדון שקלי ל- 3 שנים עם ריבית מדורגת עולה כולל תחנות יציאה בתום שנה וחצי. בנוסף, מפקיד שלא ימשוך את הפיקדון במועד החידוש, יהיה זכאי לקבלת הלוואה בריבית מועדפת ואטרקטיבית. מינימום להפקדה 10,000 ש"ח.


  את הפיקדון ניתן להפקיד אצל הבנקאי בסניף או באמצעות מוקד הבינלאומי Call

 • כרמל - חסכון שקלי בריבית עולה

  פיקדון שקלי בריבית קבועה ל-4 חודשים מתחדש עד לתקופה של שנה. הפיקדון מוצע עם ריבית מדורגת ומוכפלת - במועד החידוש הראשון מוכפלת, במועד החידוש השני, משולשת (פי 3 מהריבית הראשונית). 


  את הפיקדון ניתן להפקיד באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות מוקד הבינלאומי Call

 • גולן - פיקדון שקלי בריבית צומחת

  פיקדון שקלי בריבית משתנה לתקופה של שנה עם תחנות יציאה כל שבוע. הריבית הינה ריבית משתנה והמרווח המנוכה מריבית ה"פריים" משתפר מדי תקופה. תחנות היציאה השבועיות מאפשרות נזילות גבוהה וגמישות בניהול הפיקדון.

  מינ' להפקדה 10,000 ש"ח. 


  להפקדה יש לפנות לבנקאי בסניף או לבינלאומי Call  

   

 • מירון - פיקדון בריבית מדורגת עולה

  פיקדון שקלי ל- 4 שנים בריבית קבועה ומדורגת המשתפרת בכל שנה ועם תחנות יציאה בתום שנה, שנתיים ושלוש שנים.

  הפיקדון מאפשר לך ליהנות גם מריבית משתפרת וגם מגמישות.

  מינימום הפקדה: 10,000 ₪


  להפקדה באתר>>

 • גלבוע - פיקדונות שקליים בריבית קבועה ובריבית משתנה

  פיקדונות שקליים , עם אפשרות משיכה בהודעה מראש וקבלת ריבית לפי מועדי המשיכה. מינימום הפקדה: 10,000 ₪.

  •  פיקדון "גלבוע" לשנה בריבית קבועה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.

  • פיקדון "גלבוע" לשנה בריבית משתנה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 35 יום מראש.

  • פיקדון "גלבוע" לשנתיים בריבית משתנה, עם אפשרות משיכה בכל עת בהודעה של 60 יום מראש.


  הפיקדון ניתן להפקדה באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות הבינלאומי Call

 • חרמון - חסכון צמוד מדד

  חסכון צמוד מדד בהפקדה חד פעמית ל 5 שנים עם תחנות יציאה בתום שנתיים, 3 ו 4 שנים.

  החסכון נושא ריבית קבועה, אשר שיעורה ייקבע (ויחול ביחס לכל תקופת החסכון בפועל) בהתאם למספר השנים שחלפו מיום ההפקדה עד למועד משיכת הכספים מהחסכון בתחנת יציאה או במועד הפירעון.

  החסכון יהיה צמוד במלואו לעליית/ירידת המדד (קרן ההפקדה אינה מובטחת).

  מינימום הפקדה: 1,000 ₪


  הפיקדון ניתן להפקדה באמצעות הבנקאי בסניף או באמצעות הבינלאומי Call

Web Content Viewer