MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקדונות וחסכונות

מעוניין להפקיד לפיקדון או חיסכון?


הבינלאומי מציע לך מגוון של פיקדונות וחסכונות לתקופות שונות ובתנאים מגוונים והכל בהתאם לצרכיך האישיים ולהעדפותיך. לרשותך אשף ההפקדה - פלטפורמה המאפשרת לך לאתר את הפיקדון או החיסכון המתאים ביותר לצרכיך ויכולתך. מעבר לאשף ההפקדה


ניתן להפקיד לפיקדונות ולחסכונות במגוון אפיקים: באמצעות האתר, האפליקציות, מוקד הבינלאומי Call, המענה הממוחשב, עמדות להפקדה עצמית ובסניפי הבנק. 


Web Content Viewer
 • פיקדונות שקליים לטווח קצר


  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  פיקדון יומיפיקדון בהפקדה יומית1 ימיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועשקלי בריבית קבועה לשבוע7 ימיםללא הצמדהקבועה 200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועייםשקלי בריבית קבועה לשבועיים14 ימיםללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ ל-3 שבועותשקלי בריבית קבועה ל- 3 שבועות21 ימיםללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לחודששקלי בריבית קבועה לחודש1 חודשללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פר"מ חודשי מתחדששקלי בריבית משתנה לחודש1 חודשללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק שבוע - 3 חודשיםשקלי בריבית קבועה לתקופה של שבוע - 3 חודשים7-91 ימיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 1-3 חודשיםשקלי בריבית משתנה לתקופה של שבוע - 3 חודשים7-91 ימיםללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3-12 חודשיםשקלי בריבית משתנה 3 - 12 חודשים3-12 חודשיםללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 3-12 חודשיםשקלי בריבית קבועה 3 - 12 חודשים3-12 חודשיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 12 ר. פרייםשקלי בריבית משתנה לשנה12 חודשיםללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3 חודשיםשקלי בריבית משתנה ל- 3 חודשים במרווח משופר3 חודשיםללא הצמדהמשתנה10,000 ש"חלהפקדה

 • פקדונות שקליים לטווח ארוך


  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  ח.מד 10 שניםחסכון צמוד מדד ל-10 שנים עם תחנות יציאה 120 חודשיםמדדקבועה5,000 ש"ח להפקדה
  עוד תשורה 5מדד 5 שנים עם תחנות יציאה60 חודשיםמדדקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק לשנה ויותרבשקלים בריבית קבועה (לשנה ויותר) 365-735 ימיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה

 • הוראות קבע לחיסכון


  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 5 שנים בהוראת קבע ברירה מדד/שקל60 חודשיםמדד/ ללא הצמדהקבועה/ משתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 10 שנים + מענק והטבת אינטרנט120 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לעתידחיסכון לעתיד ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לדירהחיסכון לדירה ל- 15 שנים  + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון גמישחיסכון גמיש ל- 4 שנים בהוראת קבע בריבית משתנה48 חודשיםללא הצמדהמשתנה50 ש"חלהפקדה


 • פיקדונות משולבים - ברירות ומסלולים


  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  עוז תשורה 4פיקדון ברירת מדד/שקל48 חודשיםמדד/ללא הצמדהקבועה/קבועה25,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת שקל מדד60 חודשיםללא הצמדה/מדדקבועה/ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת שקל/מדד72 חודשיםללא הצמדה/מדדקבועה/ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה 3 ח'פיקדון ברירה שקלי 3 חודשיםללא הצמדהקבועה/משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה 6 ח'פיקדון ברירה שקלי6 חודשיםללא הצמדהקבועה/משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ ברירת ריביתפיקדון שקלי ברירת ריבית 12 חודשיםללא הצמדהקבועה/משתנה10,000 ש"חלהפקדה

Web Content Viewer