MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
Web Content Viewer
 • TWIN WIN - פיקדון דולרי לכ-18 חודשים בתוספת מענק המותנה בעלייה או ירידה של מדד S&P500 ובתנודתיותו.

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  18 חודשים

  נכס בסיס:

  (SPX)  INDEX - מדד  S&P500 הינו אחד ממדדי המניות המובילים בארה"ב ובעולם. המדד משקף את ביצועיהן של כ- 500 מניות של חברות בעלות שווי שוק גבוה ומאופיין בחשיפה מגוונת לסקטורים השונים בכלכלה האמריקאית.

  תנאים:

  הגדרות:
  שער יסודי: שער הסגירה של המדד בגין יום 28.12.18.
  שער חדש: שער הסגירה של המדד בגין יום 29.12.20
  נקבע טווח תנודתיות למדד באופן הבא:
  רף עליון- הרף העליון יהיה בגובה 15% מהשער היסודי . רף זה מגביל את שיעור עליית המדד עד שיעור של 15% מעל שערו היסודי (הרף נבדק יומית).
  רף תחתון-הרף התחתון יהיה בגובה 15% מהשער היסודי. רף זה מגביל את שיעור הירידה עד 15% ביחס לשערו היסודי (הרף נבדק יומית).

  תנאי המענק:

  • במקרה בו שיעור שינוי המדד יהיה שונה מאפס  ובטווח שבין הרף העליון לרף התחתון, הלקוח יזוכה במענק בגובה מכפלת שיעור שינוי המדד בערכו המוחלט בשיעור השתתפות של 80% (בהתאם לשיעור ההשתתפות, המענק המקסימלי האפשרי הינו עד 12% לתקופה).
  • במקרה בו אחד משערי הסגירה של המדד היה מחוץ לטווח כלומר שווה או גבוה מהרף העליון או לחילופין שווה או נמוך מהרף התחתון, שיעור המענק יהיה קופון קבוע של 2.4% לתקופה.
  • רק אם שיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה אפס וכל שערי הסגירה של המדד במהלך תקופת הבדיקה יהיו בטווח - ייפרע הפיקדון בתום כ-18 חודשים ללא מענק.

  קרן הפיקדון מובטחת.
  הפרטים המלאים והמחייבים של המוצר המובנה מפורטים בנספח לפרוטוקול הייעוץ ובטופס המשפטי של המוצר המובנה ("טפסי הפיקדון").

  בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין טפסי הפיקדון, יגברו טפסי הפיקדון.

   

  תאריך סיום הפצה:

  27.12.18

  פרטים מלאים:

  פיקדון דולרי לכ-12 חודשים בתוספת ריבית ובתוספת מענק, המותנה בתשואת אג"ח דולרי בריבית קבועה ל-5 שנים של ממשלת ארה"ב

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  כ- 12 חודשים

  נכס בסיס:

  תשואה של אג"ח דולרית בריבית קבועה ל-5 שנים שהנפיקה ממשלת ארה"ב ("אג"ח ממשלת ארה"ב"), המוצגת ביום 20.12.2019 בשעה 17:00 שעון תל אביב ("מועד הבדיקה") במסך USGG5YR Index במערכת בלומברג ("מסך USGG5YR").

  תנאים:

  ריבית: הפיקדון ישא ריבית שנתית בשיעור של 1.2%.

  אופן חישוב המענק:

  הגדרות:
  רף תחתון-2.85%.
  רף עליון-3.85%.
  ההפרש: ההפרש שבין נכס הבסיס לבין 2.85% (הרף התחתון), כמפורט להלן:
  1. במקרה בו נכס הבסיס יהיה בתוך הטווח, כלומר גבוה מ-2.85% ושווה/נמוך מ-3.85% (הרף העליון), ההפרש יחושב באופן הבא: [A-2.85%] ,  כאשר: A הינו נכס הבסיס.
  2. במקרה בו נכס הבסיס יהיה מעל הטווח, כלומר  גבוה מ-3.85%, יהיה ההפרש קבוע ושווה ל- 1%.
  3. במקרה בו נכס הבסיס יהיה נמוך/שווה לרף התחתון, כלומר שווה או נמוך מ-2.85%, יהיה ההפרש קבוע ושווה ל- 0% (אפס אחוז).
  בכל מקרה בו יתקיימו התנאים המפורטים בחלופה הראשונה או בחלופה השנייה כאמור לעיל, ישולם מענק בסכום השווה  ל-4 פעמים ההפרש כפול סכום ההפקדה.

  בפירעון תתקיים אחת משלוש החלופות הבאות למענק:
  1. במקרה שנכס הבסיס יהיה בתוך הטווח, ישולם מענק לפי ההפרש המפורט בחלופה הראשונה לעיל.
  2. במקרה שנכס הבסיס יהיה מעל הטווח, ישולם מענק לפי ההפרש המפורט בחלופה השנייה לעיל.
  3. במקרה שנכס הבסיס יהיה נמוך/שווה לרף התחתון, לא ישולם מענק. קרן הפיקדון מובטחת ותפרע בתום כשנה ללא מענק (אך עם ריבית).

  *המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד. גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.

  הפרטים המלאים והמחייבים של המוצר המובנה מפורטים בנספח לפרוטוקול הייעוץ ובטופס המשפטי של המוצר המובנה ("טפסי הפיקדון").
  בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין טפסי הפיקדון, יגברו טפסי הפיקדון.
   

  תאריך סיום הפצה:

  20.12.18

  פרטים מלאים:
Web Content Viewer