MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
Web Content Viewer
 • פיקדון דולרי לכ-18 חודשים. אפשרות לקבלת מענק המותנה בעלייה ממוצעת (6 תצפיות רבעוניות) של מדד S&P500

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  18 חודשים

  נכס בסיס:


  (SPX)  INDEX
  -
  מדד  S&P500 הינו אחד ממדדי המניות המובילים בארה"ב ובעולם. המדד משקף את ביצועיהן של כ- 500 מניות של חברות בעלות שווי שוק גבוה ומאופיין בחשיפה מגוונת לסקטורים השונים בכלכלה האמריקאית.
   

  תנאים:

  הגדרות:
  שער יסודי: שער הסגירה של המדד בגין יום 6.11.18.
  מועדי מדידה: נקבעו למדד 6 מועדי מדידה בתדירות רבעונית, החל מהתאריך 6.2.19 ועד התאריך 6.5.20 (פירוט מלא של מועדי המדידה ניתן למצוא בטופס המשפטי של הפיקדון).
  השער הקובע: יחושב כממוצע חשבוני של שערי הסגירה, בגין כל מועדי המדידה (כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום שערי הסגירה ב-6).
  שיעור שינוי המדד: שיעור השינוי בין השער הקובע לבין השער היסודי.
  תנאי תשלום המענק:
  במידה ששיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בגובה מכפלת שיעור שינוי המדד בשיעור השתתפות של 65%.
  אם שיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס - ייפרע הפיקדון בתום כ-18 חודשים ללא מענק.
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב.

   

  תאריך סיום הפצה:

  05.11.18

  פרטים מלאים:
Web Content Viewer