פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
 • פיקדון דולרי לכ-18 חודשים. אפשרות לקבלת מענק המותנה בעלייה ממוצעת (6 תצפיות רבעוניות) של מדד S&P500

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  18 חודשים

  נכס בסיס:


  SPX)  INDEX)
  מדד  S&P500 הינו אחד ממדדי המניות המובילים בארה"ב ובעולם. המדד משקף את ביצועיהן של כ- 500 מניות של חברות בעלות שווי שוק גבוה ומאופיין בחשיפה מגוונת לסקטורים השונים בכלכלה האמריקאית.

  תנאים:

  תנאי המענק


  הגדרות:
  שער יסודי: שער הסגירה של המדד בגין יום 3.7.18. 
  מועדי מדידה: נקבעו למדד 6 מועדי מדידה בתדירות רבעונית, החל מהתאריך 3.10.18 ועד התאריך 3.1.20 (פירוט מלא של מועדי המדידה ניתן למצוא בטופס המשפטי של הפיקדון).
  השער הקובע: יחושב כממוצע חשבוני של שערי הסגירה, בגין כל מועדי המדידה (כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום שערי הסגירה ב-6).

  שיעור שינוי המדד: שיעור השינוי בין השער הקובע לבין השער היסודי.


  תנאי תשלום המענק:
  במידה ששיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בגובה מכפלת שיעור שינוי המדד בשיעור השתתפות של 55%. 

  אם שיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס - ייפרע הפיקדון בתום כ-18 חודשים ללא מענק. 


  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  02.07.18

  פרטים מלאים:

  פיקדון שקלי ל-24 חודשים, בתוספת מענק המותנה בעליית סל מניות הנסחרות במדדים DAX או CAC הכולל חסם תחתון

  מטבע:

  שקל

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:


  • BNP PARIBAS SA
  • AIRBUS SE 
  • DEUTSCHE TELEKOM AG
  • ADIDAS AG
  • MERCK KGaA
  • ENGIE SA 
  • ARCELORMITTAL
  • RENAULT SA
  • E.ON SE 
  • RWE AG 

  תנאים:

  הגדרות ותנאי המענק המותנה:
  שער יסודי למניה בחישוב המענק: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 17.7.18.
  השער החדש: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 17.6.20
  חסם עליון: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 30% מעל השער היסודי.
  חסם תחתון: בנוסף, לכל מניה נקבע חסם תחתון בגובה 95% מהשער היסודי (כלומר, 5% מתחת לשער היסודי). החסם התחתון מחושב ללא עיגול.
  תקופת בדיקה: הינה בת 23 חודשים, החל מיום 18.7.18 ועד ליום 17.6.20, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.


  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה בתום תקופת הבדיקה), קיימות 3 אפשרויות: 
  א. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם העליון", יוחלף ביצועה בפועל של אותה המניה בשיעור קבוע של 5% (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
  ב. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה גבוה מהחסם התחתון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, ביצוע מניה שלילי, יקטין את שיעור שינוי הסל עד גובה החסם התחתון ובהתאם למשקל המניה בסל ).    
  ג. במקרה שבו כל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה  נמוך או שווה לחסם התחתון שנקבע לה, ביצוע המניה יוגבל לירידה של 5% משערה היסודי (כלומר 5%-).

  שיעור השינוי של סל המניות - ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות (ביצוע בפועל, שיעור קבוע בשל פריצת חסם עליון או שיעור קבוע בשל פריצת חסם תחתון). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל  ב- 10.


  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 40% משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 12% (לא כולל) לתקופת הפיקדון. 

  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי/אפס – ייפרע הפיקדון בתום 24 חודשים ללא מענק.


  קרן הפיקדון מובטחת.
  המענק צמוד לשער הדולר היציג בתקופת הבדיקה.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  16.07.18

  פרטים מלאים: