פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
 • פיקדון דולרי ל-24 חודשים נושא ריבית. סיכוי כפול! אפשרות לקבלת שני מענקים בלתי תלויים המותנים בעליית סל של 10 מניות הנסחרות באירופה, ובתנודתיותן

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:


  • Roche Holding
  • BNP Paribas SA
  • Rio Tinto PLC
  • Prudential PLC
  • Telefonica SA
  • Iberdrola SA
  • Altice NV
  • Nokia OYJ
  • KBC Group NV
  • Essilor International

  תנאים:

  הריבית:

  ריבית שנתית בשיעור 0.25%.


  הגדרות ותנאי המענקים המותנים:

  שער יסודי למניה בחישוב שני המענקים: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה ביום 31.8.17.


  מענק ראשון:
  תקופת בדיקה- מיום 1.9.17-31.8.18 (12 חודשים)
  שער חדש- 31.8.18
  חסם עליון 115%
  שיעור קבוע למניה במקרה של פריצת חסם עליון - 1.5%
  מועד קבלת המענק- ישולם בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות,  ביום 27.9.18 (בתום כ-13 חודשים מיום ההפקדה).
  מענק שני:
  תקופת בדיקה- מיום 1.9.17-31.7.19
  (23 חודשים)
  שער חדש- 31.7.19
  חסם עליון 125%
  שיעור קבוע למניה במקרה של פריצת חסם עליון - 4.0%

  מועד קבלת המענק- ישולם, בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות, במועד פירעון קרן ההפקדה, בתום 24  חודשי הפקדה.


  חסם עליון: לכל מניה נקבע חסם עליון לכל תקופת בדיקה רלבנטית, בגובה שיעור מסוים מהשער היסודי כמפורט בתנאי הפיקדון. החסם העליון מחושב ללא עיגול.  
  תקופת הבדיקה: 2 תקופות בדיקה כמפורט בטבלה לעיל, במהלכן ייבדק בכל יום  שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.
  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה הרלבנטית, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

  שער חדש למניה:  עבור כל תקופת בדיקה ועבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה בתאריך המפורט בתנאי הפיקדון.


  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה ולכל תקופת בדיקה), קיימות 2 אפשרויות: 
  א. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).        

  ב. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם", יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע כמפורט בטבלה לעיל (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).


  שיעור שינוי הסל: 

  לכל תקופת בדיקה יחושב שיעור שינוי סל בנפרד, כממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות בתקופת הבדיקה הרלבנטית, בהתאם לאופן החישוב שפורט לעיל (ביצוע בפועל או שיעור קבוע). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל, באותה תקופת בדיקה רלבנטית,  ב- 10. 

  במידה ששיעור שינוי הסל  בגין תקופת הבדיקה הרלבנטית, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 100% משיעור שינוי הסל בגין התקופה הרלבנטית. לפיכך, המענקים המקסימאליים האפשריים הינם:
  מענק ראשון: עד 15% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.
  מענק שני: עד 25% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.
  אם שיעורי שינוי הסל  של שתי תקופות הבדיקה, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיו שליליים (נמוכים מאפס)/אפס – ייפרע  הפיקדון בתום 24 חודשים ללא המענקים.
  המענקים מחושבים ומשולמים על הקרן הנומינלית בלבד.
   גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענקים, הלקוח יהיה זכאי לריבית.
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  30.08.17

  פרטים מלאים:

  פיקדון שקלי ל-24 חודשים. סיכוי כפול! אפשרות לקבלת שני מענקים בלתי תלויים המותנים בעליית סל של 10 מניות הנסחרות באירופה, ובתנודתיותן

  מטבע:

  שקל

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:


  • Roche Holding
  • BNP Paribas SA
  • Rio Tinto PLC
  • Prudential PLC
  • Telefonica SA
  • Iberdrola SA
  • Altice NV
  • Nokia OYJ
  • KBC Group NV
  • Essilor International

  תנאים:

  הגדרות ותנאי המענקים המותנים:

  שער יסודי למניה בחישוב שני המענקים: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה ביום 31.8.17.


  מענק ראשון:
  תקופת בדיקה- מיום 1.9.17-31.8.18 (12 חודשים)
  שער חדש- 31.8.18

  חסם עליון 115%

  שיעור קבוע למניה במקרה של פריצת חסם עליון - 1.5%

  מועד קבלת המענק- ישולם בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות,  ביום 27.9.18 (בתום כ-13 חודשים מיום ההפקדה).
  מענק שני:
  תקופת בדיקה- מיום 1.9.17-31.7.19
  (23 חודשים)
  שער חדש- 31.7.19
  חסם עליון 125%

  שיעור קבוע למניה  במקרה של פריצת חסם עליון- 4.0%

  מועד קבלת המענק- ישולם, בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות, במועד פירעון קרן ההפקדה, בתום 24  חודשי הפקדה.


  חסם עליון: לכל מניה נקבע חסם עליון לכל תקופת בדיקה רלבנטית, בגובה שיעור מסוים מהשער היסודי כמפורט בתנאי הפיקדון. החסם העליון מחושב ללא עיגול.  
  תקופת הבדיקה: 2 תקופות בדיקה כמפורט בטבלה לעיל, במהלכן ייבדק בכל יום  שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.
  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה הרלבנטית, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

  שער חדש למניה:  עבור כל תקופת בדיקה ועבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה בתאריך המפורט בתנאי הפיקדון.


  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה ולכל תקופת בדיקה), קיימות 2 אפשרויות: 
  א. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).        

  ב. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם", יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע כמפורט בטבלה לעיל (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).


  שיעור שינוי הסל: 

  לכל תקופת בדיקה יחושב שיעור שינוי סל בנפרד, כממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות בתקופת הבדיקה הרלבנטית, בהתאם לאופן החישוב שפורט לעיל (ביצוע בפועל או שיעור קבוע). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל, באותה תקופת בדיקה רלבנטית,  ב- 10. 

  במידה ששיעור שינוי הסל  בגין תקופת הבדיקה הרלבנטית, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 35% משיעור שינוי הסל בגין התקופה הרלבנטית. לפיכך, המענקים המקסימאליים האפשריים הינם:
  מענק ראשון: עד 5.25% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.
  מענק שני : עד 8.75% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.
  אם שיעורי שינוי הסל  של שתי תקופות הבדיקה, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיו שליליים (נמוכים מאפס)/אפס – ייפרע  הפיקדון בתום 24 חודשים ללא המענקים.
  המענקים יהיו צמודים לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון).
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 


  תאריך סיום הפצה:

  30.08.17

  פרטים מלאים:

  פיקדון דולרי ל-24 חודשים. אפשרות לקבלת מענק המותנה בעלייה ממוצעת (8 תצפיות רבעוניות) של מדד S&P500

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  SPX INDEX

  תנאים:

  תנאי המענק


  הגדרות:
  שער יסודי: שער הסגירה של המדד בגין יום 3.8.17. 
  מועדי מדידה: נקבעו למדד 8 מועדי מדידה בתדירות רבעונית, החל מהתאריך 3.11.17 ועד התאריך 5.8.19 (פירוט מלא של מועדי המדידה ניתן למצוא בטופס המשפטי של הפיקדון).
  השער הקובע: יחושב כממוצע חשבוני של שערי הסגירה, בגין כל מועדי המדידה (כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום שערי הסגירה ב-8).

  שיעור שינוי המדד: שיעור השינוי בין השער הקובע לבין השער היסודי.


  תנאי תשלום המענק:
  במידה ששיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בגובה מכפלת שיעור שינוי המדד בשיעור השתתפות של 60%. 
  אם שיעור שינוי המדד כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס - ייפרע הפיקדון בתום כ-24 חודשים ללא מענק. 
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 

  תאריך סיום הפצה:

  22.08.17

  פרטים מלאים: