MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פקדונות מובנים

פיקדון מובנה הוא פיקדון שהתשואה עליו או הסיכון הכרוך בו הם תלויי מדד, סל מדדים, מחירי ניירות ערך, סחורה/סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, ריבית, הפרש בין שערי ריבית, שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין.

מגוון רחב ומתחדש של פיקדונות מובנים בבינלאומי, מאפשרים לך, לקוח סולידי להיחשף לשוקי המניות, מטבעות, סחורות, ריביות מבלי לקחת סיכונים משמעותיים מכיוון שקרן ההשקעה תמיד מובטחת (במטבע הבסיס) ועם חיסכון בעלויות ניהול חשבון - ללא עמלות ני"ע (רכישה, מכירה ודמי משמרת) וללא עמלות רכישה/מכירה של אופציות ונגזרים פיננסיים.להלן הפקדונות המובנים הפתוחים להפקדה :
Web Content Viewer
 • פקדון שקלי לכ-24 חודשים,בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות מיפן וקוריאה הדרומית הכולל חסם תחתון המגביל את שיעור הירידה של כל מניה

  מטבע:

  שקל

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:

  • NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
  • JAPAN TOBACCO INC
  • MITSUBISHI CORP
  • SEVEN & HOLDINGS CO LTD
  • SK HYNIX INC
  • HYUNDAI MOTOR COMPANY
  • KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
  • SK TELECOM CO., LTD
  • KT&G CORPORATION

   

  תנאים:

  תנאי המענק:

  שער יסודי: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 31.8.18.

  שער חדש: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 31.7.20.

  חסם עליון: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 25% מעל השער היסודי.

  חסם תחתון: בנוסף, לכל מניה נקבע חסם תחתון בגובה 96% מהשער היסודי (כלומר, 4% מתחת לשער היסודי). החסם התחתון מחושב ללא עיגול.

  תקופת בדיקה: מיום 1.9.18 עד ליום 31.7.20, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם עליון" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה בתום תקופת הבדיקה), קיימות 3 אפשרויות:

  א. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם העליון", יוחלף ביצועה בפועל של אותה המניה בשיעור קבוע של 5% (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתקופה שבין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

  ב. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה גבוה מהחסם התחתון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, ביצוע מניה שלילי, יקטין את שיעור שינוי הסל עד גובה החסם התחתון ובהתאם למשקל המניה בסל ).    

  ג. במקרה שבו כל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה  נמוך או שווה לחסם התחתון שנקבע לה, ביצוע המניה יוגבל לירידה של 4% משערה היסודי (כלומר 4%-).

  שיעור השינוי של סל המניות - ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות (ביצוע בפועל, שיעור קבוע בשל פריצת חסם עליון או שיעור קבוע בשל פריצת חסם תחתון). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל  ב- 10.

  תנאי המענק:

  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 50% משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 12.50% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.

  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי/אפס – ייפרע הפיקדון ללא מענק.

  קרן הפיקדון מובטחת.

  המענק ככל שישולם, יהיה צמוד לדולר.

  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב.

   

  תאריך סיום הפצה:

  30.08.18

  פרטים מלאים:

  פיקדון דולרי לכ-12 חודשים, בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות מיפן וקוריאה הדרומית הכולל חסם תחתון המגביל את שיעור הירידה של כל מניה

  מטבע:

  דולר

  תקופת הפיקדון:

  12 חודשים

  נכס בסיס:


  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:

  NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP

  SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC

  JAPAN TOBACCO INC

  MITSUBISHI CORP

  SEVEN & HOLDINGS CO LTD

  SK HYNIX INC

  HYUNDAI MOTOR COMPANY

  KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION

  SK TELECOM CO., LTD

  KT&G CORPORATION

  תנאים:


  הגדרות ותנאי המענק המותנה:
  שער יסודי: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 29.8.18.
  שער חדש: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 29.8.19.
  חסם עליון: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 20% מעל השער היסודי.
  חסם תחתון: בנוסף, לכל מניה נקבע חסם תחתון בגובה 95% מהשער היסודי (כלומר, 5% מתחת לשער היסודי). החסם התחתון מחושב ללא עיגול.
  תקופת בדיקה: מיום 30.8.18 עד ליום 29.8.19, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.
  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם עליון" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.
  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה בתום תקופת הבדיקה), קיימות 3 אפשרויות:
  א. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם העליון", יוחלף ביצועה בפועל של אותה המניה בשיעור קבוע של 5% (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתקופה שבין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
  ב. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה גבוה מהחסם התחתון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, ביצוע מניה שלילי, יקטין את שיעור שינוי הסל עד גובה החסם התחתון ובהתאם למשקל המניה בסל ).   
  ג. במקרה שבו כל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה  נמוך או שווה לחסם התחתון שנקבע לה, ביצוע המניה יוגבל לירידה של 5% משערה היסודי (כלומר 5%-).
  שיעור השינוי של סל המניות - ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות (ביצוע בפועל, שיעור קבוע בשל פריצת חסם עליון או שיעור קבוע בשל פריצת חסם תחתון). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל  ב- 10.
  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 85% משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 17% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.
  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי/אפס – ייפרע הפיקדון ללא מענק.
  קרן הפיקדון מובטחת.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב.

   

   

  תאריך סיום הפצה:

  28.08.18

  פרטים מלאים:

  פיקדון דולרי נושא ריבית לכשנה בתוספת מענק, המותנה בעליית שער החליפין של הדולר מול השקל ובשיעורה

  מטבע:

  דולרי

  תקופת הפיקדון:

  כשנה

  נכס בסיס:

  נכס הבסיס-הינו שער החליפין הרציף של דולר ארה"ב כנגד מט"י המוצג ונדגם מדי יום מסחר במט"ח בדף BFIX-Bloomberg FX FIXING במערכת בלומברג כל חצי שעה החל מהשעה 08:00 שעון תל אביב ועד השעה 22:30 שעון תל אביב.
  שער הבסיס- נכס הבסיס ביום 23.8.2018 כפי שהוצג ב- BFIX-Bloomberg FX FIXING(או בפרסום אחר כאמור בהגדרת נכס הבסיס) בשעה 15:00 שעון תל אביב.

   

  תנאים:


  ריבית: מובטחת ריבית שנתית בשיעור 0.20%.

  תנאי המענק-
  הגדרות:

  שער הבסיס: נכס הבסיס ביום 23.8.2018 כפי שהוצג ב- BFIX-Bloomberg FX FIXING (או בפרסום אחר כאמור בהגדרת שער חליפין) בשעה 15:00 שעון תל אביב.
  חל שער הבסיס ביום שאינו יום מסחר במט"ח, יידחה שער הבסיס ליום המסחר במט"ח הראשון שלאחריו ויהיה שער החליפין כפי שהוצג בשעה 15:00 שעון תל אביב ביום חול או בשעה 12:00 שעון תל אביב ביום שישי, ערב חג או חול המועד.
   

  השער החדש: נכס הבסיס ביום 22.8.2019 כפי שהוצג ב- BFIX-Bloomberg FX FIXING (או בפרסום אחר כאמור בהגדרת שער החליפין) בשעה 15:00 שעון תל אביב.
  חל השער החדש ביום שאינו יום מסחר במט"ח, יידחה השער החדש ליום המסחר במט"ח הראשון שלאחריו ויהיה שער החליפין כפי שהוצג בשעה 15:00 שעון תל אביב ביום חול או בשעה 12:00 שעון תל אביב ביום שישי, ערב חג או חול המועד.
   

  שיעור שינוי שער החליפין: שיעור השינוי בין השער החדש לבין שער הבסיס מנקודה לנקודה.
  בפירעון תתקיים אחת משתי החלופות הבאות למענק:
  • בבמקרה שהשער החדש גבוה משער הבסיס (שיעור שינוי שער חליפין חיובי), תתקיים זכאות לקבלת מענק והלקוח יזוכה במענק בשיעור ההשתתפות של 100% משיעור השינוי.
  • בבמקרה שהשער החדש יהיה נמוך/שווה משער הבסיס  (שיעור שינוי שער החליפין יהיה שלילי/אפס), לא תתקיים זכאות לקבלת מענק. קרן הפיקדון מובטחת ותפרע בתום כשנה ללא מענק (אך בתוספת הריבית המובטחת).   
  - הנוסחה לחישוב המענק מפורטת בטופס המשפטי עליו יחתום הלקוח.
  קרן וריבית הפיקדון מובטחת במטבע ההפקדה.

  תאריך סיום ההפצה:
  23.8.18
  בשעה 13:30

  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב.

   

   

  תאריך סיום הפצה:

  23.08.18

  פרטים מלאים:
Web Content Viewer