MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מגבלות בנק ישראל

מגבלות על מתן הלוואות לדיור של בנק ישראל

Web Content Viewer
  • מגבלות בנק ישראל למתן הלוואות לדיור

    בנק ישראל קבע הנחיות מגבילות ביחס להלוואות לדיור בו קבע את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה.

    מטרת ההנחיות היא להפחית את הסיכון של הציבור שנוטל משכנתאות בתנאים שעלולים לסכן את יכולתו העתידית לפרוע את המשכנתא


    להנחיות בנק ישראל

Web Content Viewer