MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

משכנתאות Call

3533* מוקד שירות טלפוני לשירותך

הבינלאומי מפעיל מוקד טלפוני המאויש על-ידי צוות בנקאים מנוסים ומקצועיים, באמצעותם תוכל לקבל מידע על המשכנתא שלך ומידע כללי בנושא משכנתאות.


Web Content Viewer
 • שעות פעילות המוקד:

  שעות פעילות מוקד משכנתאות Call:

  • מתן מענה ללקוחות חדשים
   בימים א'- ה' בין השעות 08:00-20:00, בימי ו` וערבי חג בין השעות 08:00-14:00

  • שירות לקוחות קיימים -
   בימים א'- ה' בין השעות 08:00-18:00, בימי ו` וערבי חג המוקד סגור
  מידע טלפוני

  באפשרותך לקבל מידע טלפוני במגוון נושאים כמפורט להלן:

  • מתן מידע על הלוואה קיימת : סוג ההלוואה, יתרת הלוואה , תשלום חודשי, תנאי ההלוואה (תקופה ושיעורי ריבית) ,פיגורים בהלוואה.

  • מידע לגבי עמלות פירעון מוקדם.

  • מידע כללי לגבי ביטוחים (חיים ונכס).

  • מתן מידע ראשוני לגבי מסמכים הדרושים לגרירת משכנתא.

  • מתן מידע ראשוני לגבי מסמכים נדרשים לצורך הנפקת תעודת זכאות.

  •  העברת בקשות שונות של לקוחות למחלקת משכנתאות (בקשה להנפקת שטרי משכנתא, בקשה לקבלת מכתבי כוונות וכדומה).

  • מתן מידע ראשוני לגבי מחזור הלוואה.

  • מתן מידע לגבי תשלום חודשי בהנחה שלקוח יבצע סילוק חלקי בהלוואה.


  אישורים וטפסים

  באפשרותך לקבל מגוון אישורים וטפסים ישירות מהמוקד בהתאם למפורט להלן:

  • אישור ראשוני להלוואת משכנתא .

  • מכתב פרטי הלוואה – מכתב המפרט את תנאי כל המשנים בכל ההלוואות וכולל מידע בדבר עמלות פירעון מוקדם (המכתב מונפק לתאריך הנוכחי).

  •  תנועות כספיות בהלוואה.

  • נספח א' המפרט את סכומי הלוואה שבוצעה, תנאיה ופרטי הערבים בהלוואה.

  • תמצית חשבון לשנה נוכחית ולשנים קודמות.

  • הצהרה על נהנה בחשבון ההלוואה.

  •  לוח סילוקין להלוואה.

  • טופס הוראה לחיוב חשבון בהלוואה.

  • טופס דיווח שינויים בפרטי לקוח.


  מעוניינים להצטרף לשירות?

  על מנת להצטרף לשירות יש לפנות לבנקאי בסניפכם ולקבל קוד אישי לביצוע פעולות במשכנתאות Call.

  לקוחות הבנק אשר מנויים לשירות הבינלאומי Call וטרם חתמו על טופס הצטרפות לקבלת שירותים טלפוניים גם באמצעות מוקד משכנתאות Call, יכולים להורידו כאן ולאחר שחתמו עליו להעבירו אלינו באמצעות הפקס או לשלחו דרך אחד מסניפי הבנק או באמצעות הדואר.

Web Content Viewer