MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

השלבים ללקיחת משכנתא

איך לתכנן נכון את המשכנתא בחמישה שלבים

Web Content Viewer
 • שלב 1 - אישור עקרוני

  בקשה עקרונית לקבלת משכנתא ניתן להגיש במספר דרכים :

  • באחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי קבוצת הבינלאומי

  • במוקד הטלפוני - משכנתאות Call בטלפון 3533*

  כשתגישו את הבקשה, תתבקשו לצרף פרטים אישיים:

  • .פרטים אישיים (כולל מס' ת.ז)
  • פרטים על מקום ומשך עבודתכם
  • פרטים אודות הכנסותיכם
  •  פרטי הנכס המבוקש
  • סכום ההלוואה המבוקש
  •  תקופת ההלוואה הרצויה
  ניתן לשנות את מסלול ההלוואה עד למועד קבלת הכסף
  הגשת הבקשה וקבלת האישור העקרוני אינם כרוכים בתשלום ואינם מחייבים אתכם
  אישור עקרוני ניתן לקבל תוך 24 שעות

  שלב 2 - בחירת מסלול

  סוגי המשכנתא שניתן לקבל בקבוצת הבינלאומי:

  • הלוואת זכאות - הלוואה לזכאי משרד הבינוי והשיכון
  • הלוואת משכנתא מכספי בנק - לפי נהלי הבנק


  לרשותנו מערכת תמהילי הלוואות ומשכנתאות, בסניפים עצמם, שתבנה עבורכם את המסלול המתאים ביותר


  מסלולי המשכנתאות אפשריים:

  • הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן
  • הלוואות שקליות לא צמודות על בסיס ריבית הפריים
  • הלוואות צמודות למט"ח על בסיס ריבית הליבור  שלב 3 - אישור סופי

  שלב זה מתבצע בפגישה עם יועץ משכנתאות בסניף. כשתגיעו לפגישה, עליכם להצטייד בפרטים ובמידע הבאים:
  • פרטים אישיים שלכם
  • פרטים על מקום עבודתכם
  • פרטים והוכחות להכנסותיכם
  • פרטי הנכס המבוקש
  • סכום ההלוואה המבוקש
  • תקופת ההלוואה רצויה
  • מסלול ההלוואה המבוקש

  עליכם להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודת זהות (כולל ספח מעודכן של פרטים אישיים ופרטי הילדים, אם יש)
  • תעודת זכאות (לזכאים)
  • אישורי הכנסה (שכירים - שלושה תלושי משכורת אחרונים, עצמאיים - אישור רואה חשבון או שומות מס)
  • דפי עו"ש של שלושת החודשים האחרונים
  • חוזה רכישת הדירה או תוכנית היתרי בנייה במקרה של בנייה עצמית
  • נסח רישום מקרקעין עדכני (נסח טאבו) או אישור זכויות עדכני לגבי הנכס המבוקש

  שלב 4 - פתיחת תיק הלוואה

  לאחר אישור הבקשה לקבלת המשכנתא, תתבקשו לחתום על מסמכי ההלוואה
  יועץ המשכנתאות ייתן לכם הסבר מפורט על סוגי המסמכים והליך החתימה עליהם, אופן רישום הבטחונות וכו'
  תוכלו לקבל את ההלוואה, לאחר שתמציאו את כל המסמכים הדרושים לשביעות רצון הבנק, כולל שמאות, ביטוח נכס, ביטוח חיים, רישום בטחונות ועוד

  שלב 5 - קבלת משכנתא

  לאחר מילוי והשלמת כל המסמכים הנדרשים, יועבר סכום ההלוואה לפי הצורך:

  • למוכר הנכס, במקרה של רכישת דירה
  • לפי מטרת ההלוואה או לפי הוראות הלווים

Web Content Viewer