MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

הדרך למשכנתא

Web Content Viewer
 • הדרך להגשמת החלום עוברת במשכנתא

  אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות שתיקחו בחיים היא המשכנתא שתקחו. משכנתא היא הלוואה גדולה לטווח ארוך המשמשת בדרך כלל לרכישת דירה או בית והיא ניתנת בתמורה לשעבוד הנכס לגוף המלווה.
  רכישת דירה או בניית בית הן מהעסקות הגדולות שעושה אדם בחייו. תכנון פיננסי מושכל יסייע לכם להעריך איזו דירה אתם יכולים לרכוש, ואיך תעמדו בתשלומי המשכנתא לאורך הזמן.

  בבואכם לשקול קבלת משכנתא, יש לקחת בחשבון שני גורמים מרכזיים:
   >>> ההון העצמי שיש לכם, כלומר, הכסף שאתם מביאים 'מהבית', שכולל חסכונות, מענקים מהמשפחה ועוד
  >>> המחיר של הדירה אותה אתם רוצים לרכוש – שכלול מחיר הדירה הנקוב, עלות תיווך (אם יש), שכר טרחת עורך דין, מס רכישה, היטל השבחה, דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, מס שבח ,עלויות מעבר ושיפוץ והוצאות נוספות, אם יהיה בהן צורך

  סיבות לבקשת משכנתא?
  דירה ראשונה - רכישת הדירה הראשונה בחייו של אדם
  שיפור דיור -  מימון החלפת דירה אחת בדירה משופרת, כולל מכירה וקניה
  נכס להשקעה - אחת הדרכים המקובלות להשקעה היא רכישת נכס, לטווח ארוך או לטווח קצר, מעבר לדירה הראשונית
  בנייה עצמית - בניה של בית
  נכס קיים - כבעלי משכנתא בבנק, תוכלו לקבל אפשרות מימון אטרקטיבי לכל מטרה וכנגד הנכס

Web Content Viewer