MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

שינוי תנאים מיוחדים להסכם הלוואה על פי פסק דין של ביה"ד לחוזים אחידים

פס"ד ביה"ד לחוזים אחידים

במסגרת יוזמה של רשויות המדינה (המפקח על הבנקים והיועץ המשפטי לממשלה) להעמיד למבחן שיפוטי דוגמאות טיפוסיות של חוזים בנקאיים, נבחן גם נוסח מסמך "תנאים מיוחדים להסכם הלוואה" (להלן: "הסכם הלוואה") עליו חתמת במסגרת קבלת ההלוואה.

Web Content Viewer