MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

סוגי משכנתאות

הבנק הבינלאומי מציע מגוון מסלולי משכנתאות. יועצי המשכנתאות בסניפים ישמחו להתאים עבורכם את ההרכב המתאים ביותר לצרכים שלכם. לקביעת פגישה אנא פנה לבנקאי בסניפך או למוקד הבינלאומי call

Web Content Viewer
 • ריבית קבועה לא צמודה למדד

  החזר חודשי קבוע וללא שינויים ריבית קבועה לאורך כל חיי המשכנתא והצמדה למדד.
  משלמים בכל חודש את אותו הסכום, עד תום המשכנתא.

  ריבית קבועה צמודה למדד

  יציבות יחסית עם שינויי מדד המחירים לצרכן בלבד

  ריבית קבועה לאורך כל חיי המשכנתא וההצמדה למדד המחירים לצרכן. ההצמדה למדד המחירים משפיעה על ההחזרים החודשיים ועל יתרת הסכום לתשלום (הקרן).

  ריבית משתנה צמודה למדד

  ירידה עתידית של הריבית

  המשכנתא מתאימה לתקופה של 4-30 שנה, עם ריבית משתנה אחת ל-13 חודשים / 24 חודשים / 3 שנים / 5 שנים / 10 שנים - עפ"י הבקשה במועד ביצוע ההלוואה. שינוי שיעור הריבית לאחר התקופה הראשונה, יחושב לפי עוגן אובייקטיבי חיצוני (כהגדרתו במסמכי ההלוואה),  בהפחתה או בתוספת מרווח מהעוגן שחל במועד מתן ההלוואה.

  ההלוואה ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת היוון הפרשי ריבית, בכל אחד ממועדי שינוי הריבית.

  הלוואת גישור


  מימון ביניים לרכישת דירה בטרם מכירת הדירה הקודמת


  הלוואה שמעניקה מימון ביניים לרכישת דירה חדשה עד למכירת הדירה הנוכחית.     

  ההלוואה ניתנת בנוסף על הלוואה לרכישת הדירה החדשה ול-24 חודשים בדר"כ, ותוחזר בהחזר אחד עם מכירת הדירה הישנה.

    

  מסלולי ההחזר מגוונים ברמת הריביות ובמבחר מסלולי הצמדה:


  • הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה
  • הלוואה לא-צמודה על בסיס ריבית הפריים


  אם מכרת את הדירה לפני תום תקופת ההלוואה באפשרותך להחזיר את ההלוואה לפני מועד הפירעון החוזי, ללא תשלום המרכיבים העיקריים של עמלת פירעון מוקדם (היוון הפרשי ריבית והודעה מוקדמת) 


  הלוואה מתאימה לרוכשי דירה שזקוקים למימון ביניים לרכישת דירה עד למכירת דירתם הנוכחית


  הלוואה צמודה למט"ח

  כשמט"ח נוח יותר
  משכנתא צמודה למט"ח - לדולר ארה"ב/ אורו. מבוססת על ריבית הליבור והמשתנה מדי שלושה חודשים.
  המשכנתא ניתנת לתקופה של 4-15 שנים בתשלומי קרן ריבית. 

  משכנתא זו היא ללא חסם תחתון של שער הבסיס (הוא שער המט"ח ביום ביצוע ההלוואה). במקרים בהם שער המט"ח ירד מתחת לשער הבסיס, הלווה ייהנה מהפחתת סכומי החזר ההלוואה החודשיים.
  הלוואה זו ניתנת לפירעון מוקדם ללא תשלום דמי היוון והפרשי ריבית.
  מהי ריבית הליבור?
  שיעור הריבית השנתית על פיקדונות בין בנקאיים במטבע ההלוואה בשוק ה-"יורוקרנסי" (Eurocurency) בלונדון, אנגליה. ריבית הליבור נקבעת לפי תקופות (3 חודשים, ל-6 חודשים וכד').

  ההלוואה מתאימה לתושבי חוץ ולמרוויחים שכר במט"ח או כזה הצמוד למט"ח, למשקיעים שגובים במט"ח או למבקשים לבצע שינויים במשכנתא ללא תשלום דמי היוון.

Web Content Viewer