MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

בהתאם לרפורמה בקרנות הסל – להלן הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות:

לפרטים נוספים

26/04/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מתן הטבות לאנשים עם מוגבלות היכולים להפקיד בחשבון קצבה חודשית

לפרטים נוספים

08/02/2018 - אישור הסדר פשרה בתב' ייצוגית בעניין עמלות תעריפון יחיד/עסק קטן-ת"צ 63162-02-15

בהתאם פסק הדין של בית המשפט הנכבד מיום 30.01.18, מצורפים המסמכים הבאים

לפרטים נוספים

21/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים

06/11/2017 - שביתה במשק 7.11.18

ביום ד', 7 בנובמבר, הוכרזה שביתה במשק

לפרטים נוספים