MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

קרנות השתלמות למורים

Web Content Viewer
  • להלן פירוט אתרי קרנות המורים:


    • אתר האינטרנט של קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ וקרן השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים (הסתדרות המורים) -kranoth.org.il

    • אתר האינטרנט של קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (ארגון המורים) - kereni.co.il

    עמיתי קרנות המורים יכולים לקבל מידע על חשבונם בקרן באמצעות "הבינלאומי און-ליין".

    עמיתי קרנות המורים שאינם מנויים לשירות "הבינלאומי און-ליין" יכולים לגשת לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי על מנת להתחבר לשירות "קרנות מורים" באתר האון-ליין.