MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

תנאי שימוש בפורטל הבנק הבינלאומי

Web Content Viewer
 • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק" או "אנו") מברך אותך ("המשתמש/ת/ים" או "את/ה") על שבחרת לבקר ולהשתמש בפורטל האינטרנט ("הפורטל"). כל משתמש/ת בפורטל רשאי/ת להשתמש בפורטל בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה. כמו-כן, על משתמש/ת המשתמש/ת בפורטל לצורך קבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת עבור חשבונותיו/ה המתנהלים בבנק ושעבורם נתבקש השירות ("לקוח/ת השירותים הבנקאיים"), יחולו גם התנאים הקבועים במסמכים אותם אישר/ה בקשר עם חשבונותיו/ה בבנק ("מסמכי הבנק") ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאי שימוש אלו.   
   

  1. הסכמה לתנאי השימוש

  אנא קרא/י בעיון:
  בעצם הכניסה והשימוש בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים (כהגדתם להלן), הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בהם ("תנאי השימוש"). אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים, בכל אופן שהוא. 


  2. הפורטל, התוכן והשירותים הבנקאיים

  בפורטל תוכל/י לעיין בתוכן הכולל מידע בנוגע לבנק, מחלקותיו וסניפיו, וכמו-כן בתוכן שיווקי, לרבות מבצעים, הטבות, הנחות, ופרטים כלליים בדבר מוצרים ושירותים המוצעים על ידו ("התוכן"), ליצור עם הבנק קשר בנושאים שונים, לרבות לצורך פתיחת חשבון בבנק, וכן במידה והינך לקוח/ת השירותים הבנקאיים, לקבל את השירותים הספציפיים אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ושעבורם נתבקש השירות, לרבות קבלת מידע, מתן הוראות לבנק וביצוע פעולות שונות ("השירותים הבנקאיים"). 
  מובהר כי לצורך תנאי השימוש, השירותים הבנקאיים כוללים גם מידע שלא בקשור לחשבון בבנק, כגון מידע בנוגע לחשבונות בקופ"ג, ככל שהבנק יאפשר קבלת מידע אודותם.

   

  שימ/י לב:
  התוכן המוצג בפורטל נועד לצרכי מידע כללי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או נכסים פנסיוניים כלשהם או כל מוצר בנקאי אחר והוא אינו מהווה הצעה, שידול, הכוונה, או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או למתן אשראי ו/או ייעוץ להשקעות ו/או ייעוץ פנסיוני. התוכן הוא כללי בלבד ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש/ת בקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י יועץ השקעות מורשה ו/או יועץ פנסיוני מורשה, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות הייחודיים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. השימוש בביטויים כדוגמת "החזק", "מכור", "קנה", "הזדמנות" וכיוצ"ב אינו מהווה המלצה לביצוע פעולה כלשהי אלא הינו תיאור כללי בלבד. אין לראות בתוכן כהצעה להתקשרות עם הבנק או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור, ו/או כמצג לצורך עריכת עסקה. הבנק אינו מתחייב כי פעולה בהתאם לתוכן המוצג בפורטל ו/או בהסתמך עליו תניב תשואה מסוימת או מינימאלית ויתכן כי השקעה בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בנכסים הפנסיוניים המוצגים בתוכן, ככל שמוצגים, יכול שתהיה השקעה הכרוכה בסיכונים מיוחדים. הבנק לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה משימוש בתוכן. התוכן אינו משקף את מכלול השירותים או המוצרים המוצעים בבנק, אין להסתמך עליו ככזה ואין לראות בהצגתו בפורטל משום הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו. הדוגמאות המופיעות בתוכן הן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. רק המידע או הנתונים הרשומים בספרי הבנק ו/או במסמכי הבנק יחייב אותו. 

   

  המידע והנתונים הנכללים בתוכן, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לבנק כל אחריות לנכונותם, שלמותם ו/או אמיתותם. בפורטל עשויים להופיע תכנים אודות מוצרים מובנים, אופציות וחוזים עתידיים של הבנק, אשר לגביהם הבנק רשאי לעסוק בשיווק, ורשאי להעדיף מוצרים אלו על פני מוצרים אחרים דומים.

  הבנק מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים אשר התוכן עשוי לדון בהם. הבנק, לרבות חברות בשליטתו, נושאי המשרה בו, בעלי העניין בו, בעלי מניותיו וחברות בשליטתו, עוסק, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות. לפיכך, יתכן כי במהלך עיסוקיו כאמור הינו מחזיק ו/או יחזיק, ירכוש ו/או ימכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים אליהם מתייחס ו/או יתייחס התוכן.
   

  3. שימושים אסורים

  אינך רשאי/ת (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד הפורטל; (ב) להשתמש בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הבנק בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת הפורטל או השרתים והרשתות המאחסנים את הפורטל; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהפורטל, התוכן ו/או השירותים הבנקאיים ללא הרשאה מפורשת של הבנק בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לפורטל, לתוכן ו/או לשירותים הבנקאיים, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות הפורטל ו/או השירותים הבנקאיים; ו/או (ח) להפר אי אלו מתנאי השימוש.    
   

  4. זכויות קניין רוחני

  הפורטל, התוכן והשירותים הבנקאיים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות הבנק ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי הבנק ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של הבנק, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הבנק על פי כל דין. 
   

  5. זמינות הפורטל, התוכן והשירותים הבנקאיים

  על מנת להשתמש בפורטל לצורך קבלת שירותים בנקאיים, יש ראשית להצטרף לשירות האינטרנט בחשבון. לצורך כך יש למלא ולהגיש את מסמכי ההצטרפות לשירות כחלק ממסמכי הבנק. לאחר אישור הצטרפותך לשירות האינטרנט בחשבון, יימסר לך שם משתמש וסיסמא באמצעותם תוכל/י להיכנס לפורטל ולקבל את המידע, התוכן והשירותים הבנקאיים עבורך.  
   

  זמינות ופונקציונאליות הפורטל, התוכן והשירותים הבנקאיים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של הבנק, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של הבנק או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן). הבנק לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם.  


  6. מדיניות פרטיות

  הבנק מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאת/ה משתפ/ת עם הבנק. הבנק מאמין כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים של הבנק בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך בשעת השימוש בפורטל. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הבנק ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הבנק משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידו כחלק מביקורך בפורטל. שימ/י לב, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על מידע אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ועבורם נתבקשו השירותים הבנקאיים, לפי העניין, ועבור מידע זה תחול מדיניות הפרטיות הקבועה במסמכי הבנק.
   

  א. אילו סוגי מידע הבנק אוסף אודות המשתמשים בפורטל?

  הבנק אוסף שני סוגים של מידע מהמשתמשים בפורטל:
   

  הסוג הראשון של מידע שהבנק אוסף הנו מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לבנק בשעה שהמשתמש/ת משתמש/ת בפורטל ומידע הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ואינו מאפשר את זיהויו/ה של אותו/ה משתמש/ת. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו/ה של המשתמש/ת בפורטל, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, לרבות הדפים והמודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת לפני הגעתו/ה לפורטל, וכיוצ''ב.
   

  הסוג השני של מידע שהבנק אוסף הנו מידע אישי מזהה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לבנק לזהות באופן אישי את המשתמש/ת ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
   

  המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה- IPשלהם, בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה בפורטל ("המכשיר") .כמו כן, בגלישה בפורטל באמצעות מכשיר נייד עשויים להיאסף, באופן אוטומטי, פרטים מזהים נוספים מהמכשיר הנייד כגון: מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגראפי. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

   

  בנוסף, הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך בפורטל. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת קשר, פתיחת חשבון ו/או טפסים נוספים שמילאת בהסכמתך. השימוש בטפסים אלה כפוף לתנאים נוספים ואנו מפצירים בך לעיין בהם לפני השימוש.

   

  למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.
  הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של הבנק.

  ב. מטרות איסוף ושימוש במידע
  1. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
  לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור הפורטל והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של הבנק.
  2. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, משתמשים במידע אישי על מנת:
  • להתאים, לפתח ולשפר את הפורטל והשירותים הניתנים במסגרתו;
  • להשיב לשאלות המשתמש/ת אודות השימוש בפורטל וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית;
  • ליצור קשר עם המשתמש/ת עבור מוצרים ו/או שירותים שהביע/ה בהם עניין, במידה וביקש/ה זאת.
  • לקדם מהלכים שיווקיים של הבנק והפורטל בפרט.

   

   

   

   

  ג. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

  אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; ו/או (ו) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

   

  ד. מדיניות השימוש בעוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות

   

  בעת השימוש בפורטל ו/או כחלק מהליך הגעתך לפורטל, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון "עוגיות" (cookies) ("עוגיות") ותגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל").

   

  העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בפורטל. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש/ת ימחק/תמחק את העוגיות או לא יאפשר/תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש/ת דרך הפורטל עשויה להיפגע. אנא עיינ/י בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

   

   

  הפורטל אף אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של המשתמש על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי, כדוגמת Google (עם המוצר Google Analytics; מידע נוסף לגבי מוצר זה ניתן לקבל ב: www.google.com/policies/privacy/partners),  ו-Facebook, המוטמעים בפורטל. הבנק יהיה רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות בס"ק (ב)(1) לעיל.

   

   

  תגיות הפיקסל הן תמונות גרפיות מזעריות המוצבות על גבי דפי הפורטל ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לדפים אלה, תגיות הפיקסל מפיקות הודעה על פעולה זו. תגיות הפיקסל משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים על דפי הפורטל, ולשפר את דפי הפורטל ומאמצי השיווק שלנו. 

   

   

   

   

   

   

  7. מידע המתקבל מצדדים שלישיים
  מידע ונתונים מסוימים המופיעים בפורטל מתקבלים מצדדים שלישיים ונמסרו לבנק על-ידם או מטעמם. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. בין היתר, הנתונים המופיעים בפורטל בנוגע למשכנתאות לזכאים הם נתונים השייכים למשרד הבינוי והשיכון ו/או למדינת ישראל ומסופקים לצורך מידע כללי בלבד. 
  כמו-כן, תוכל/י למצוא בפורטל כלים שונים המתבססים על מידע זה כגון מחשבונים. מחשבונים אלה מוצעים לך מטעמי נוחות בלבד, השימוש בהם ובתוצאות החישובים שהופקו כתוצאה מהשימוש בהם אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מטעם הבנק, ואין להתייחס לתוצאות החישובים כהתחייבות מצידו של הבנק לביצוע עסקה כלשהי. 

  הבנק אינו מתחייב כי המידע והנתונים המופיעים בפורטל ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם ו/או תוצאות החישובים שנתקבלו מהמחשבונים יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות, והבנק אינו ערב לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.
   

  8. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט 

  הבנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של הבנק למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares), או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של הבנק, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לבנק, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות הפורטל, התוכן ו/או השירותים הבנקאיים. אנו מפצירים בך לקרוא בעיון את דף ההמלצות וההנחיות בנוגע לאבטחת המידע בפורטל ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
   

  9. שינויים בפורטל ובתנאי השימוש 

  הבנק רשאי, מעת לעת, לבצע בפורטל שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי השימוש. הבנק יודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שיקבע הבנק (לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של הפורטל), בכפוף לכל דין. המשך שימושך בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים. במידה ואינך מסכימ/ה לתנאי השימוש המעודכנים, עליך להימנע מהמשך השימוש בפורטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים. 
   

  10. חסימת גישה לפורטל, לתוכן ולשירותים הבנקאיים
  הבנק רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לפורטל, לתוכן ו/או לשירותים הבנקאיים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות הבנק על פי כל דין החל. 

  ביכולתך לחסום את השימוש בשירותים הבנקאיים בכל עת באמצעות פניה למוקד התמיכה הטכנית.

  (https://online.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/AnNote/AnInformation/AnContact)

   

  11. כללי

  (א) אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הבנק לבינך ו/או כדי לשנותה,

  (ב) כל תביעה או הליך משפטי בקשר לפורטל, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואת/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירותים הבנקאיים ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הבנק,

  (ג) תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי בנקאי-לקוח, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים,
  (ד) כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי שימוש אלו. 

   

   

   
  *  *  *
  עדכון אחרון: 3 במאי 2015