MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

שירותי מידע חשבון ביתרת זכות

Web Content Viewer
 •  

  להלן רשימת השירותים הבסיסיים העומדים לרשות לקוחות יחידים תושבי ישראל בבנק, במסגרת ניהול חשבון עו"ש ביתרת זכות:

  אמצעי התשלום העומדים לרשותך:

  • ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על-פי הרשאה- הרשאה לחיוב חשבון הינה אמצעי תשלום המאפשר לך לשלם לחברות/מוסדות, באמצעות חיוב חשבונך בסכומים הרלבנטיים בהתאם לתנאים המפורטים בכתב ההרשאה שיינתן על ידך.
  כתב הרשאה כאמור ניתן לקבל מהחברות /המוסדות הרלבנטיים, וישנם מוסדות שעבורם ניתן לקבל את כתב ההרשאה גם בבנק (לדוגמא: כתב הרשאה לחברת חשמל, בזק וכו').
  • כרטיס בנק למשיכת מזומנים- כרטיס בנק (סניפומט) מאפשר לך משיכת מזומן באופן עצמאי במכשירים האוטומטיים של כלל הבנקים הפזורים ברחבי הארץ, וקבלת מידע על החשבון בעמדות השירות העצמי בבנק.
  • כרטיס בנק לחיוב מיידי- כרטיס בנק (דביט) המאפשר לך משיכת מזומנים באופן עצמאי במכשירים האוטומטיים של כלל הבנקים הפזורים ברחבי הארץ, קבלת מידע על החשבון בעמדות השירות העצמי בבנק וביצוע רכישות בבתי עסק בחיוב מיידי, בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון.
  • פנקסי שיקים- הנפקת פנקסי שיקים תתאפשר בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  ברשותך גישה למידע וביצוע פעולות נוספות בערוצי הבנקאות בתקשורת הבאים:
  • אחזור מידע באמצעות עמדת שירות- קבלת מידע באופן עצמאי בעמדות השירות העצמי בבנק, באמצעות כרטיס מידע / כרטיס בנק (סניפומט/דביט).
  • קבלת מידע אודות החשבון במענה אנושי ובאמצעות אתר האינטרנט והיישומון (אפליקציה).
  • ביצוע הפעולות הבאות: העברה לחשבון אחר, תשלום שובר , הפקדת שיק  והקמת חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון, באמצעות אתר האינטרנט ו/או יישומון (אפליקציה) של הבנק.
  • ביצוע הפעולות הבאות: הפקדת מזומן והפקדת שיק באמצעות כרטיס מידע/כרטיס בנק (סניפומט/דביט) בעמדות השירות העצמי של הבנק.

   

  הערות:

  - מתן השירותים או חלקם כפוף לזכות הבנק לסרב להעמידם בהתקיים צידוק סביר לכך.
  - חיוב החשבון על פי כתב הרשאה, משיכת מזומנים במכשירים האוטומטיים והפקדה לפיקדון כפופים לקיום יתרת זכות למשיכה בחשבון.
  - כרטיס בנק למשיכת מזומנים וכרטיס בנק לחיוב מיידי יונפקו בכפוף לכך שזכויות החתימה בחשבון מאפשרות זאת.
  - קניית המחאה בנקאית אינה מחייבת קיום חשבון בבנק.